First name Surname Student ID End Sem 75
Charu Chawla 200811002 42
Sonam Nahar 200811012 50
Abhishek Shripat 200811020 45
Akshya Gupta 200811027 55
Sweta Pandya 200811030 42
Bena Kansara 200811031 49
Ashish Phophalia 200811032 44
Nilay Khatri 200811046 45
Last modified: Wednesday, 10 July 2013, 3:09 PM